FRNL 

Spaarrekening Step Up

Beobank
Beobank NV (voorheen Citibank Belgium) is een Belgische bank met meer dan 742.000 particuliere, zelfstandige en KMO-klanten in België. Ze heeft een netwerk van 213 kantoren. Beobank is een dochteronderneming van de Crédit Mutuel Groep.
Een gereglementeerde spaarrekening, ideaal om kapitaal op te bouwen met een maandelijkse spaarplan.
Basisrente en getrouwheidspremie van de spaarrekening Step Up ?
Basisrente 1,30%
Getrouwheidspremie 1,80%
Hier ziet u concreet wat de spaarrekening Step Up na 1 jaar opbrengt
Initiële storting Verkregen interest Totaal
0,00€ 0,00€ 0,00€
Wat je moet weten over de spaarrekening Step Up ?
Naam rekening Step Up de Beobank
Type rekening De Step Up spaarrekening is een "gereglementeerde spaarrekening".
Voorwaarden
 • De opening kan op aanvraag in uw bankkantoor worden gedaan.
 • De rekening is alleen beschikbaar voor natuurlijke personen die niet handelen voor professionele doeleinden.
 • Een maandelijkse spaarplan is vereist.
 • Minimale storting: niet van toepassing.
 • Maximale storting: 750 euro per maand.
 • U kunt het saldo en de verrichtingen op uw rekening raadplegen via rekeningafschriften, self-banking, web banking, mobiel bankieren of in de bankkantoren.
 • Uw rekening kan geen negatief saldo hebben.
Aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor de uitbetaling van de getrouwheidspremie? De reeds opgebouwde loyaliteitspremie wordt gestort op uw rekening op de eerste dag na het kwartaal waarin deze is opgebouwd, namelijk op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober, of bij het sluiten van de rekening.
Onder welke voorwaarden wordt de getrouwheidspremie betaald? De loyauteitspremie wordt alleen toegekend op bedragen die gedurende 12 opeenvolgende maanden op de gereglementeerde spaarrekening zijn gebleven na de storting. Deze premie begint te lopen vanaf de dag van de storting.
De loyauteitspremie die wordt verkregen op bedragen van minimaal 500 euro die worden overgeboekt vanuit deze gereglementeerde spaarrekening naar een andere gereglementeerde spaarrekening waarvan u ook de rekeninghouder bent bij dezelfde bank, blijft behouden met een limiet van drie transfers per jaar. De dag na het verkrijgen van de loyauteitspremie begint een nieuwe periode van 12 maanden voor het verwerven van de premie.
Het tarief van de loyauteitspremie kan op elk moment door de bank worden gewijzigd.
Het tarief van de loyauteitspremie dat van kracht is op het moment van de storting of het begin van een nieuwe periode blijft ongewijzigd gedurende een periode van 12 maanden.
Kosten Beheerskosten
 • Openen: gratis
 • Sluiten: gratis
 • Jaarlijkse afrekening: 15 euro. In geval van sluiting van de rekening gedurende het jaar wordt de jaarlijkse vergoeding pro rata berekend op basis van het aantal maanden dat de rekening in dat jaar geopend is gebleven. De vergoeding is niet verschuldigd indien het gemiddelde maandelijkse saldo van de rekening gelijk is aan of groter is dan 500 euro, of indien de totale relatie bij Beobank minstens 10.000 euro bedraagt voor de hoofdtitularis op de laatste werkdag van de voorgaande maand, of in geval van een rekening die minder dan 3 maanden is geopend, of indien het saldo van deze rekening op 31/12 van het voorgaande jaar hoger is dan 1.239,47 euro, indien de rekening wordt gebruikt voor het ontvangen van rente van een termijnrekening of voor het uitvoeren van investeringen, indien de rekening als waarborg dient voor een huurcontract, of indien de hoofdtitularis jonger is dan 18 jaar.
 • Eventuele overlijdensverzekering: 6,20 euro per jaar per rekening en per verzekerde.
 • Eventuele kosten voor verzending van brieven en andere kosten: maandelijks rekeningoverzicht per post: 1,50 EUR per overzicht voor verzending binnen België; 3,00 EUR per overzicht voor verzending naar het buitenland.
Valutadatum waarop de gestorte bedragen rente opbrengen of niet meer opbrengen De basisrente wordt bijgeschreven op uw rekening op de valutadatum van 1 januari of bij de sluiting van de rekening.
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2023) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2023).
De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.
Garantie De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder de Europese depositobeschermingsregeling ten belope van 100.000 euro per persoon en per bank. Beobank NV/SA is aangesloten bij het verlpichte wettelijke Belgische depositogarantiestelsel.
Andere producten

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.