FRNL 

Spaarrekening Crelan iHorizon

Crelan
Crelan Bank, een vertrouwde Belgische financiële instelling, biedt een volledig assortiment aan innovatieve bankdiensten die zijn afgestemd op de behoeften van particulieren en bedrijven.
Het iHorizon Spaarboekje is een gereglementeerde spaarrekening die uitsluitend via de digitale kanalen van Crelan wordt beheerd. Het is ideaal om geld te storten dat u niet nodig zult hebben in de 12 maanden na de storting.
Basisrente en getrouwheidspremie van de spaarrekening Crelan iHorizon ?
Basisrente 0,25%
Getrouwheidspremie 1,75%
Hier ziet u concreet wat de spaarrekening Crelan iHorizon na 1 jaar opbrengt
Initiële storting Verkregen interest Totaal
10.000,00€ 200,00€ 10.200,00€
25.000,00€ 500,00€ 25.500,00€
Wat je moet weten over de spaarrekening Crelan iHorizon ?
Naam rekening Crelan iHorizon de Crelan
Type rekening Het Crelan iHorizon boekje is een "gereglementeerde spaarrekening"
Voorwaarden
  • Het Crelan iHorizon boekje kan op de website van de bank worden geopend
  • Rekening voorbehouden voor internetgebruik
  • Minimuminlage: niet van toepassing
  • Maximuminlage: 250.000 euro
  • U kan het saldo van uw rekening en de uitgevoerde verrichtingen raadplegen via rekeninguittreksels, self-banking, web banking en mobile banking
  • U rekening mag geen negatief saldo hebben
Onder welke voorwaarden wordt de basisrente betaald? De basisrente is verworven vanaf de dag van de storting van het geld op de rekening en dit tot de dag van de geldopname. Het basisrentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. De basisrentevoeten uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomstige rentevoeten De basisrente wordt op uw rekening gestort met valuta 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit.
Aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor de uitbetaling van de getrouwheidspremie? De reeds verworven loyaliteitspremie wordt op uw rekening gestort op de eerste dag volgend op het kwartaal waarin deze is verworven, namelijk op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober, of bij het sluiten van de rekening.
Onder welke voorwaarden wordt de getrouwheidspremie betaald? De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. De premie loopt vanaf de dag van de storting. De verworven getrouwheidspremie op bedragen van minimaal 500 euro die u van die gereglementeerde spaarrekening overdraagt naar een andere gereglementeerde spaarrekening waarvan u eveneens houder bent bij dezelfde bank, blijft verworven op voorwaarde dat het aantal overdrachten beperkt blijft tot 3 per jaar. De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven, start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing.
Kosten
  • Opening: kosteloos
  • Sluiting: kosteloos
  • Eventuele verzekering: niet van toepassing
  • Eventuele verzendkosten voor post en andere kosten:
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2023) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2023).
De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.
Garantie De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder de Europese depositobeschermingsregeling ten belope van 100.000 euro per persoon en per bank. Crelan is aangesloten bij het verplichte wettelijke Belgische depositogarantiestelsel
Andere producten

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.