FRNL 

Spaarrekening Start2bank Fidelity plus

AXA
Axa Bank Belgium maakt sinds 31.12.2021 deel uit van de Crelan Groep. Axa Bank heeft meer dan 840.000 klanten en maakt gebruik van een uitgebreid netwerk van 600 onafhankelijke bankkantoren.
Een rentevoet die varieert afhankelijk van het gestorte bedrag:
 • Basisrente
  • minder dan of gelijk aan 250.000 euro: 0,20% op jaarbasis
  • meer dan 250.000 euro: 0,20% op jaarbasis
 • Getrouwheidspremie
  • minder dan of gelijk aan 250.000 euro: 0,80% op jaarbasis
  • meer dan 250.000 euro: 0,30% op jaarbasis
  Indien uw rekening lager is dan 250.000 €
  Basisrente 0,25%
  Getrouwheidspremie 1,75%
  Indien uw storting hoger is dan 250.000 € en lager dan 1.000.000 €
  Basisrente 0,25%
  Getrouwheidspremie 0,70%
  Wat je moet weten over de spaarrekening Start2bank Fidelity plus ?
  Naam rekening Start2bank Fidelity plus de AXA
  Type rekening De start2bank spaar fidelity plus is een "gereglementeerde spaarrekening"
  Voorwaarden
  • De start2bank spaar fidelity plus kan op verzoek worden geopend in uw bankagenstchap.
  • Rekening voorbehouden voor internetgebruik.
  • Minimuminlage: 0 euro
  • Maximuminlage: 250.000 euro
  • U kan het saldo van uw rekening en de uitgevoerde verrichtingen raadplegen via rekeninguittreksels / self-banking / webbanking / mobile banking
  • U rekening mag geen negatief saldo hebben
  Onder welke voorwaarden wordt de basisrente betaald? De basisrente is verworven vanaf de dag van de storting van het geld op de rekening en dit tot de dag van de geldopname. Het basisrentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. De basisrentevoeten uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomstige rentevoeten De basisrente wordt op uw rekening gestort met valuta 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit.
  Onder welke voorwaarden wordt de getrouwheidspremie betaald? De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. De premie loopt vanaf de dag van de storting. De verworven getrouwheidspremie op bedragen van minimaal 500 euro die u van die gereglementeerde spaarrekening overdraagt naar een andere gereglementeerde spaarrekening waarvan u eveneens houder bent bij dezelfde bank, blijft verworven op voorwaarde dat het aantal overdrachten beperkt blijft tot 3 per jaar. De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven, start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing.
  Kosten Beheerskosten
  • Opening: gratis
  • Sluiting: gratis
  • Jaarlijkse afrekening: gratis
  • Eventuele postverzendingskosten en andere kosten: niet van toepassing
  Je spaargeld is beschermd De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder de Europese depositobeschermingsregeling ten belope van 100.000 euro per persoon en per bank. AXA Bank Belgium is aangesloten bij het verlpichte wettelijke Belgische depositogarantiestelsel.
  Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2023) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2023).
  De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.
  Andere producten

  * Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.