FRNL 

Spaarrekening Bpost Klassiek

Bpost Bank
Bpost bank werd opgericht in 1995 (als Banque de La Poste). Het is een onafhankelijke Belgische bank die exclusief samenwerkt met bpost. De aandelen van bpost bank worden gehouden door BNP Paribas Fortis.
De Cocoon Spaarrekening een ideale spaarrekening voor jongeren en jongvolwassen.
 • Geen voorwaarden of minimumbedrag vereist
 • U kunt uw uittreksels afdrukken in de Postkantoren
 • Niet voordelige rentevoet
 • Gekoppelde betaalrekening met kosten (€20/jaar)
Basisrente en getrouwheidspremie van de spaarrekening Bpost Klassiek ?
Basisrente 0,50%
Getrouwheidspremie 0,25%
Hier ziet u concreet wat de spaarrekening Bpost Klassiek na 1 jaar opbrengt
Initiële storting Verkregen interest Totaal
10.000,00€ 75,00€ 10.075,00€
25.000,00€ 187,50€ 25.187,50€
Wat je moet weten over de spaarrekening Bpost Klassiek ?
Naam rekening Bpost Klassiek de Bpost Bank
Type rekening De klassieke spaarrekeing van bpost bank is een "gereglementeerde spaarrekening"
Een rekening openen Klanten van bpost bank kunnen hun rekening online openen en beheren via PC Banking. Als u nog geen klant bent bij bpost, kunt u een rekening openen bij een bpost-kantoor.
Voorwaarden
 • De klassieke spaarrekening kan op verzoek worden geopend in uw postkantoor of via website van de bank
 • U kan het saldo van uw rekening en de uitgevoerde verrichtingen raadplegen via rekeninguittreksels en webbanking
 • U rekening mag geen negatief saldo hebben
Onder welke voorwaarden wordt de basisrente betaald? De basisrente is verworven vanaf de dag van de storting van het geld op de rekening en dit tot de dag van de geldopname. Het basisrentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. De basisrentevoeten uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomstige rentevoeten De basisrente wordt op uw rekening gestort met valuta 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit.
Aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor de uitbetaling van de getrouwheidspremie? De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. De premie loopt vanaf de dag van de storting. De verworven getrouwheidspremie op bedragen van minimaal 500 euro die u van die gereglementeerde spaarrekening overdraagt naar een andere gereglementeerde spaarrekening waarvan u eveneens houder bent bij dezelfde bank, blijft verworven op voorwaarde dat het aantal overdrachten beperkt blijft tot 3 per jaar. De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven, start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing.
Kosten Beheerskosten
 • Opening: gratis
 • Sluiting: gratis
 • Jaarlijkse afrekening: gratis
 • Eventuele saldoverzekering: 4,25 euro per jaar
 • Eventuele postverzendingskosten en andere kosten: 1,80 euro per verzending
Zichtrekening gekoppeld aan spaarrekening Het zichtrekening is gratis onder de voorwaarde dat u maandelijks uw inkomen op deze rekening ontvangt. Als het inkomen lager is dan 500 €, zal de zichtrekening jaarlijks 20 € kosten.
Online veiligheid We hebben het getest, het betreft een zuster-versie van het PC Banking van BNP Paribas Fortis, dat zoals u zich wellicht herinnert voor 49% aandeelhouder is van bpost bank. De ondertekening van uw orders gebeurt via een Digipass in combinatie met een chipkaart + wachtwoord.
Minimumbedrag Inderdaad, er is geen minimumbedrag vereist voor de zichtrekening.
Maximumbedrag Dat klopt, er is ook geen maximumbedrag vastgesteld voor de zichtrekening. U kunt zoveel geld op de rekening storten als u wilt.
Rekeningoverzichten Het openen van een rekening is gratis online en via selfbanking bij het postkantoor, maar er kunnen verzendkosten in rekening worden gebracht als u de aanvraag per post doet.
Je spaargeld is beschermd De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder de Europese depositobeschermingsregeling ten belope van 100.000 euro per persoon en per bank. bpost bank is aangesloten bij het verlpichte wettelijke Belgische depositogarantiestelsel.
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2023) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2023).
De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.
Andere producten

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.