FRNL 

DB Silver Account voor een storting van minimaal €50.000
Tarief bijgewerkt op 06/12/2023

Spaarrekening DB Silver Account

Deutsche Bank
Deutsche Bank, opgericht in 1870, is een van 's werelds grootste financiële instellingen en biedt een uitgebreid scala aan bank-, investerings- en vermogensbeheerdiensten aan een diverse en internationale klantenkring.
Het betreft een gereglementeerde spaarrekening waarvan het tarief zich aanpast aan het gestorte bedrag. Om te kunnen profiteren van de maximale rentevergoeding die deze spaarrekening biedt, dient u al over een minimumbedrag van 50.000 euro te beschikken.
Concreet:
 • Minder dan 50.000 €: 0,50% basisrente, 1,50% Getrouwheidspremie
 • Tussen 50.000 € en 100.000 €: 0,75% basisrente, 1,50% Getrouwheidspremie
 • Tussen 100.000 € en 250.000 €: 1,25% basisrente, 1,50% Getrouwheidspremie
Indien uw rekening lager is dan 50.000 €
Basisrente 0,50%
Getrouwheidspremie 1,50%
Indien uw storting hoger is dan 50.000 € en lager dan 100.000 €
Basisrente 0,75%
Getrouwheidspremie 1,50%
Indien uw storting hoger is dan 100.000 € en lager dan 250.000 €
Basisrente 1,25%
Getrouwheidspremie 1,50%
Wat je moet weten over de spaarrekening DB Silver Account ?
Naam rekening DB Silver Account de Deutsche Bank
Type rekening Het DB Silver Account is een gereglementeerde spaarrekening.
Voorwaarden
 • U kunt het DB Silver Account openen op aanvraag bij uw bankfiliaal of via de website van de bank
 • Minimum storting: 50.000 euro
 • Maximum storting: 250.000 euro
 • U kunt het saldo van uw rekening en de uitgevoerde transacties raadplegen via uw rekeningafschriften en via Web Banking
 • Uw rekening kan geen negatief saldo hebben
Onder welke voorwaarden wordt de basisrente betaald? Het basisrente wordt berekend vanaf de dag van de storting op de rekening tot de dag van opname. Het tarief van de basisrente kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd.
De basisrentevoet uit het verleden biedt geen garantie voor toekomstige rentetarieven.
Aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor de uitbetaling van de getrouwheidspremie? De loyaliteitspremie wordt alleen verworven op bedragen die gedurende 12 opeenvolgende maanden op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan, te beginnen vanaf de dag van de storting.
De getrouwheidspremie verworven op bedragen van minimaal 500 euro, die worden overgeboekt vanaf deze gereglementeerde spaarrekening naar een andere gereglementeerde spaarrekening waarvan u ook de rekeninghouder bent bij dezelfde bank, blijft behouden, met een limiet van drie overboekingen per jaar.
De dag na het verkrijgen van de loyaliteitspremie begint een nieuwe periode van 12 maanden voor het verwerven van de premie. Het tarief van de loyaliteitspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het tarief van de loyaliteitspremie dat geldt op het moment van storting of aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft ongewijzigd gedurende een periode van 12 maanden.
Kosten Beheerskosten:
 • Gratis opening
 • Gratis sluiting
 • Jaarlijkse rekeningafschriften zijn gratis
Optionele verzekering: 4 euro per jaar
Kosten voor mogelijke verzending van post
Elektronische rekeningafschriften: gratis
Andere kosten: -1,50 EUR per rekeningafschrift voor verzending binnen België -2,00 EUR per rekeningafschrift voor verzending buiten België maar binnen Europa -3,00 EUR per rekeningafschrift voor verzending buiten Europa.
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2023) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2023).
De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.
Veiligheid spaarrekening Uw spaargeld is beschermd door het beschermingsfonds van Duitsland tot een bedrag van 100.000 EUR. In geval van faillissement moet u zich wenden tot de Duitse autoriteiten, aangezien deze bank niet onder hetzelfde systeem valt als in België.
Gelukkig genieten klanten van Deutsche Bank in België ook van een aanvullende vrijwillige beschermingsregeling die specifiek is voor Duitse banken. Deze biedt extra bescherming bovenop de verplichte wettelijke bescherming, met een maximale dekking per klant die overeenkomt met 30% van het eigen vermogen van de betreffende bank.
Andere producten

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.