FRNL 

Spaarrekening Jongeren

Europabank
Sinds de oprichting heeft Europabank zich weten te onderscheiden door de combinatie van de financiële stabiliteit van een traditionele bank met de flexibiliteit en creativiteit van een moderne instelling.
Het Jongerenboekje van Europabank biedt een gunstige manier om te sparen voor uw kind of voor een jongere tot de leeftijd van 25 jaar.
Basisrente en getrouwheidspremie van de spaarrekening Jongeren ?
Basisrente 1,50%
Getrouwheidspremie 0,60%
Hier ziet u concreet wat de spaarrekening Jongeren na 1 jaar opbrengt
Initiële storting Verkregen interest Totaal
0,00€ 0,00€ 0,00€
Wat je moet weten over de spaarrekening Jongeren ?
Naam rekening Jongeren de Europabank
Type rekening Het "Livret d'épargne Plus" van Europabank is een "gereglementeerde spaarrekening".
Voorwaarden
 • U kunt de rekening openen op aanvraag bij uw bankfiliaal of via eb online.
 • Minimale storting: 15.000 euro
 • Maximale storting: 500.000,00 euro
 • U kunt uw rekeningsaldo en uitgevoerde transacties raadplegen via rekeningafschriften, webbankieren en bij bankfilialen.
 • Uw rekening kan geen negatief saldo hebben.
Aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor de uitbetaling van de loyaliteitspremie? De reeds opgebouwde loyaliteitspremie wordt gestort op uw rekening op de eerste dag na het kwartaal waarin deze is opgebouwd, namelijk op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober, of bij het sluiten van de rekening.
Onder welke voorwaarden wordt de getrouwheidspremie betaald? La loyauteitspremie wordt alleen toegekend op bedragen die gedurende 12 opeenvolgende maanden op de gereglementeerde spaarrekening zijn gebleven na de storting. Deze premie begint te lopen vanaf de dag na de storting.
De loyauteitspremie die wordt verkregen op bedragen van minimaal 500 euro die worden overgeboekt vanuit deze gereglementeerde spaarrekening naar een andere gereglementeerde spaarrekening waarvan u ook de rekeninghouder bent bij dezelfde bank, blijft behouden met een limiet van drie transfers per jaar.
De dag na het verkrijgen van de loyauteitspremie begint een nieuwe periode van 12 maanden voor het verwerven van de premie. Het tarief van de loyauteitspremie dat van kracht is op het moment van de storting of het begin van een nieuwe periode blijft ongewijzigd gedurende een periode van 12 maanden.
Kosten Kostenbeheer
 • Openen: gratis
 • Sluiten: gratis
 • Jaarlijkse afrekening: gratis
 • Mogelijke verzekering: niet van toepassing
 • Eventuele kosten voor verzending van post en andere kosten:
 • Semi-jaarlijkse uittreksels en aanvragen via eb online: geen verzendingskosten
 • Tweemaandelijkse, maandelijkse, tweewekelijkse, wekelijkse en dagelijkse uittreksels: verzendkosten per envelop, berekend volgens de geldende posttarieven op de dag van verzending, gefactureerd aan het einde van het jaar of bij de sluiting van de rekening.
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2023) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2023).
De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.
Garantie Bedragen die door natuurlijke personen en bepaalde rechtspersonen worden gedeponeerd, vallen tot 100.000 euro per persoon en per bank onder het Europees depositogarantiestelsel. ING België is lid van het verplichte wettelijke depositogarantiestelsel in België.
Andere producten

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.