FRNL 

Spaarrekening Renteboekje Klassiek

Europabank
Sinds de oprichting heeft Europabank zich weten te onderscheiden door de combinatie van de financiële stabiliteit van een traditionele bank met de flexibiliteit en creativiteit van een moderne instelling.
Het klassieke spaarrekening van Europabank. Volledig gratis en u hebt altijd toegang tot uw spaarcenten zodat u ze actief kan gebruiken. U stort hoeveel en wannneer u maar wil: één groot bedrag, elke maand een kleinere som of beide.
Basisrente en getrouwheidspremie van de spaarrekening Renteboekje Klassiek ?
Basisrente 0,65%
Getrouwheidspremie 0,50%
Hier ziet u concreet wat de spaarrekening Renteboekje Klassiek na 1 jaar opbrengt
Initiële storting Verkregen interest Totaal
10.000,00€ 115,00€ 10.115,00€
25.000,00€ 287,50€ 25.287,50€
Wat je moet weten over de spaarrekening Renteboekje Klassiek ?
Naam rekening Renteboekje Klassiek de Europabank
Type rekening Het Renteboekje is een "gereglementeerde spaarrekening"
Voorwaarden
  • Het Renteboekje kan op verzoek worden geopen in uw bankagestschap of via eb online (internetbankieren).
  • Miniumum inlage : 0 euro
  • Maximum inlage: 500.000,00 euro
  • U kan het saldo van uw rekening en de uitgevoerde verrichtingen raadplegen via rekeninguittreksels, web banking en in hun kantoren
  • U rekening mag geen negatief saldo hebben
Onder welke voorwaarden wordt de basisrente betaald? De basisrente is verworven vanaf de dag van de storting van het geld op de rekening en dit tot de dag van de geldopname. Het basisrentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. De basisrentevoeten uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomstige rentevoeten De basisrente wordt op uw rekening gestort met valuta 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit.
Aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor de uitbetaling van de getrouwheidspremie? De verworven loyaliteitsbonus wordt op uw rekening gestort op de eerste dag volgend op het kwartaal waarin deze is verworven, namelijk op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober, of bij het sluiten van de rekening.
Onder welke voorwaarden wordt de getrouwheidspremie betaald? De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. De premie loopt vanaf de dag van de storting. De verworven getrouwheidspremie op bedragen van minimaal 500 euro die u van die gereglementeerde spaarrekening overdraagt naar een andere gereglementeerde spaarrekening waarvan u eveneens houder bent bij dezelfde bank, blijft verworven op voorwaarde dat het aantal overdrachten beperkt blijft tot 3 per jaar. De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven, start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing.
Kosten Beheerskosten
  • Sluiting: gratis
  • Jaarlijkse afrekening: gratis
  • Eventuele verzekering: niet van toepassing
  • Eventuele postverzendingskosten en andere kosten: Zesmaandelijkse en elekronische afschriften via eb online: geen portkosten. Tweemaandelijks, maandelijks, halfmaandelijks, wekelijks en dagelijkse afschriften: per omslag het geldend posttarief op de dag van verzending, aangerekend op einde jaar of bij afsluiting van de rekening.
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2023) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2023).
De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.
Garantie Europabank is aangesloten bij het Belgische Beschermingsfonds voor deposito's, waardoor een bedragt tot 100 000€ per klant is gegarandeerd.
Andere producten

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.