FRNL 

BNP Paribas biedt een spaarrekening van klassiek formaat aan
Tarief bijgewerkt op 06/12/2023

Spaarrekening BNP Klassiek

BNP Paribas Fortis
BNP Paribas Fortis, als vooraanstaande speler in de Europese bancaire en financiële sector, onderscheidt zich door haar innovatieve expertise, diverse dienstverlening en toewijding aan een duurzame economie om tegemoet te komen aan de behoeften van haar internationale en lokale klantenkring.
Met deze gereglementeerde spaarrekening spaart u tot 250.000 euro voor later.
Basisrente en getrouwheidspremie van de spaarrekening BNP Klassiek ?
Basisrente 0,50%
Getrouwheidspremie 0,25%
Hier ziet u concreet wat de spaarrekening BNP Klassiek na 1 jaar opbrengt
Initiële storting Verkregen interest Totaal
10.000,00€ 75,00€ 10.075,00€
25.000,00€ 187,50€ 25.187,50€
Wat je moet weten over de spaarrekening BNP Klassiek ?
Naam rekening BNP Klassiek de BNP Paribas Fortis
Type rekening De Spaarrekening is een "gereglementeerde spaarrekening"
Voorwaarden
  • De opening via het distributienetwerk van het merk BNP Paribas Fortis kan op verzoek gebeuren in uw bankagenstchap of op de website van de bank, de opening via het distributiekanaal Hello Bank kan gebeuren via de webiste van de bank
  • Minimuminlage: niet van toepassing
  • Maximuminlage: 250.000 euro
  • U kan het saldo van uw rekening en de uitgevoerde verrichtingen raadplegen via rekeninguittreksels, Self-banking, Easy Banking Web, Easy Banking App.
  • U rekening mag geen negatief saldo hebben
Onder welke voorwaarden wordt de basisrente betaald? De basisrente is verworven vanaf de dag van de storting van het geld op de rekening en dit tot de dag van de geldopname. Het basisrentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. De basisrentevoeten uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomstige rentevoeten De basisrente wordt op uw rekening gestort met valuta 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit.
Onder welke voorwaarden wordt de getrouwheidspremie betaald? De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. De premie loopt vanaf de dag van de storting. De verworven getrouwheidspremie op bedragen van minimaal 500 euro die u van die gereglementeerde spaarrekening overdraagt naar een andere gereglementeerde spaarrekening waarvan u eveneens houder bent bij dezelfde bank, blijft verworven op voorwaarde dat het aantal overdrachten beperkt blijft tot 3 per jaar. De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven, start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing.
Kosten Beheerskosten
  • Opening: gratis
  • Sluiting: gratis
  • Jaarlijkse afrekening: voor rekeningen met een saldo onder 25.00 EUR, waarop sinds 10 jaar geen opvraging of deposito is gebeurd en waarvan de houder ten minste 24 jaar oud is en geen andere rekeningen bij BNP Paribas Fortis aanhoudt: 2,50 euro per jaar
  • Eventuele verzekering: 4,25 euro per jaar
  • Eventuele postverzendingskosten en andere kosten: portkosten
Valutadatum waarop de gestorte bedragen rente opbrengen of niet meer opbrengen Het basisrente wordt bijgeschreven op uw rekening op de valutadatum van 1 januari of bij de sluiting van de rekening.
Je spaargeld is beschermd De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder de Europese depositobeschermingsregeling ten belope van 100.000 euro per persoon en per bank. BNP Paribas Fortis NV is aangesloten bij het verlpichte wettelijke Belgische depositogarantiestelsel
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2023) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2023).
De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.
Andere producten

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.