FRNL 

Spaarrekening Fidelity Plus

Beobank
Beobank NV (voorheen Citibank Belgium) is een Belgische bank met meer dan 742.000 particuliere, zelfstandige en KMO-klanten in België. Ze heeft een netwerk van 213 kantoren. Beobank is een dochteronderneming van de Crédit Mutuel Groep.
Een gereglementeerde spaarrekening voorzien voor minimuminlange van 10.000 euro.
Basisrente en getrouwheidspremie van de spaarrekening Fidelity Plus ?
Basisrente 0,45%
Getrouwheidspremie 0,75%
Hier ziet u concreet wat de spaarrekening Fidelity Plus na 1 jaar opbrengt
Initiële storting Verkregen interest Totaal
10.000,00€ 120,00€ 10.120,00€
25.000,00€ 300,00€ 25.300,00€
Wat je moet weten over de spaarrekening Fidelity Plus ?
Naam rekening Fidelity Plus de Beobank
Type rekening De Fidelity Plus is een "gereglementeerde spaarrekening"
Voorwaarden
  • De Fidelity Plus kan op verzoek worden geopend in uw bankagenstchap
  • Minimuminlage: 10.000 euro
  • Maximuminlage: 150.000 euro
  • U kan het saldo van uw rekening en de uitgevoerde verrichtingen raadplegen via rekeninguittreksels, self-banking, web banking of in uw agentschappen
  • U rekening mag geen negatief saldo hebben
Onder welke voorwaarden wordt de basisrente betaald? De basisrente is verworven vanaf de dag van de storting van het geld op de rekening en dit tot de dag van de geldopname. Het basisrentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. De basisrentevoeten uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomstige rentevoeten De basisrente wordt op uw rekening gestort met valuta 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit.
Aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor de uitbetaling van de getrouwheidspremie? De reeds verworven loyaliteitspremie wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin deze is verworven, namelijk op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober, of bij de sluiting van de rekening. De basisrente wordt op uw rekening gestort op de valutadatum van 1 januari of bij de sluiting van de rekening.
Onder welke voorwaarden wordt de getrouwheidspremie betaald? De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. De premie loopt vanaf de dag van de storting. De verworven getrouwheidspremie op bedragen van minimaal 500 euro die u van die gereglementeerde spaarrekening overdraagt naar een andere gereglementeerde spaarrekening waarvan u eveneens houder bent bij dezelfde bank, blijft verworven op voorwaarde dat het aantal overdrachten beperkt blijft tot 3 per jaar. De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven, start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing.
Kosten Frais de gestion
  • Opening: gratis
  • Sluiting: gratis
  • Jaarlijkse afrekening: 15 euro. Gratis indien het gemiddelde maandelijkse saldo groter dan of gelijk is aan 500 euro, of indien de totale relatie minstens 10.000 euro bedraagt bij Beobank NV/SA voor de hoofdrekeninghouder op de laatste werkdag van de vorige maand, of voor openingen van minder dan 3 maand oud, of nog, indien het saldo op de spaarrekening boven de 1.239,47 euro lag op 31/12 van het voorbije jaar.
  • Eventuele overlijdensverezkering: 6,20 euro per jaar
  • Eventuele postverzendingskosten en andere kosten: maandelijks rekeninguittreksel via post: gratis
Valutadatum waarop de gestorte bedragen rente opbrengen of niet meer opbrengen De basisrente wordt op uw rekening gestort op de valutadatum van 1 januari of bij de sluiting van de rekening.
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2023) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2023).
De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.
Garantie De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder de Europese depositobeschermingsregeling ten belope van 100.000 euro per persoon en per bank. Beobank NV/SA is aangesloten bij het verlpichte wettelijke Belgische depositogarantiestelsel.
Andere producten

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.