FRNL 

Spaarrekening Beobank Klassiek

Beobank
Beobank NV (voorheen Citibank Belgium) is een Belgische bank met meer dan 742.000 particuliere, zelfstandige en KMO-klanten in België. Ze heeft een netwerk van 213 kantoren. Beobank is een dochteronderneming van de Crédit Mutuel Groep.
Een gereglementeerde spaarrekening, ideaal om onverwachte uitgaven het hoofd te bieden.
Basisrente en getrouwheidspremie van de spaarrekening Beobank Klassiek ?
Basisrente 0,45%
Getrouwheidspremie 0,55%
Hier ziet u concreet wat de spaarrekening Beobank Klassiek na 1 jaar opbrengt
Initiële storting Verkregen interest Totaal
10.000,00€ 100,00€ 10.100,00€
25.000,00€ 250,00€ 25.250,00€
Wat je moet weten over de spaarrekening Beobank Klassiek ?
Naam rekening Beobank Klassiek de Beobank
Type rekening De Klassieke spaarrekening is een "gereglementeerde spaarrekening"
Voorwaarden
  • De Fidelity Plus kan op verzoek worden geopend in uw bankagenstchap
  • U kunt het saldo van uw rekening en uitgevoerde transacties raadplegen via rekeningafschriften, self-banking, web banking, mobiel bankieren of in de filialen
  • Uw rekening kan geen negatief saldo hebben.
Aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor de uitbetaling van de getrouwheidspremie? De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. De premie loopt vanaf de dag van de storting. De verworven getrouwheidspremie op bedragen van minimaal 500 euro die u van die gereglementeerde spaarrekening overdraagt naar een andere gereglementeerde spaarrekening waarvan u eveneens houder bent bij dezelfde bank, blijft verworven op voorwaarde dat het aantal overdrachten beperkt blijft tot 3 per jaar. De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven, start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing.
Kosten Kosten beheer
  • Openen: gratis
  • Sluiten: gratis
  • Jaarlijkse afrekening: 15 euro. Bij sluiting van de rekening gedurende het jaar wordt de jaarlijkse vergoeding naar verhouding berekend op basis van het aantal maanden dat de rekening het afgelopen jaar open is gebleven. De vergoeding is niet verschuldigd als het gemiddelde maandelijkse saldo van de rekening gelijk is aan of hoger is dan 500 euro, of als het totale klantenrelatiebedrag bij Beobank minstens 10.000 euro bedraagt voor de hoofdhouder op de laatste werkdag van de voorafgaande maand. Ook is de vergoeding niet verschuldigd als de rekening gedurende minder dan 3 maanden is geopend, of als het saldo van deze rekening op 31/12 van het voorgaande jaar hoger is dan 1.239,47 euro, of als de rekening wordt gebruikt voor het ontvangen van rente van een termijnrekening, voor het uitvoeren van investeringen, als waarborg voor een huurpand, of als de hoofdhouder jonger is dan 18 jaar.
  • Mogelijke overlijdensverzekering: 6,20 euro per jaar per rekening en per verzekerde
  • Mogelijke kosten voor verzending van correspondentie en andere kosten: maandelijks rekeningoverzicht per post: 1,50 EUR per overzicht voor verzending in België; 3,00 EUR per overzicht voor verzending naar het buitenland
Valutadatum waarop de gestorte bedragen rente opbrengen of niet meer opbrengen De basisrente wordt bijgeschreven op uw rekening op de valutadatum van 1 januari of bij de sluiting van de rekening.
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2023) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2023).
De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.
Garantie De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder de Europese depositobeschermingsregeling ten belope van 100.000 euro per persoon en per bank. Beobank NV/SA is aangesloten bij het verlpichte wettelijke Belgische depositogarantiestelsel.
Andere producten

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.