FRNL 

Spaarrekening Fintro Klassiek

Fintro
Fintro, een dochteronderneming van de BNP Paribas-groep, is een Belgische bank die bekend staat om haar persoonlijke aanpak en een uitgebreid scala aan financiële producten en diensten die zijn afgestemd op de behoeften van haar klanten.
Met deze gereglementeerde spaarrekening spaart u eenvoudig tot 250.000 euro voor later.
 • Geldopnames via Selfdirect vanaf uw spaarrekening
 • Gekoppelde betaalrekening met kosten
 • Lage opbrengst op uw spaargeld
Basisrente en getrouwheidspremie van de spaarrekening Fintro Klassiek ?
Basisrente 0,50%
Getrouwheidspremie 0,25%
Hier ziet u concreet wat de spaarrekening Fintro Klassiek na 1 jaar opbrengt
Initiële storting Verkregen interest Totaal
25.000,00€ 187,50€ 25.187,50€
10.000,00€ 75,00€ 10.075,00€
Wat je moet weten over de spaarrekening Fintro Klassiek ?
Naam rekening Fintro Klassiek de Fintro
Type rekening De Spaarrekening is een "gereglementeerde spaarrekening"
Een rekening openen De opening, jaarlijkse beheerkosten en sluiting van de rekening zijn gratis.
Voorwaarden
 • De opening kan op verzoek gebeuren in uw bankagentschap of op de website van de bank
 • Minimuminlage: niet van toepassing
 • Maximuminlage: 250.000 euro
 • U kan het saldo van uw rekening en de uitgevoerde verrichtingen raadplegen via rekeninguittreksels, Self-banking, Fintro Easy Banking Web, Fintro Easy Banking App
 • U rekening mag geen negatief saldo hebben
Onder welke voorwaarden wordt de basisrente betaald? De basisrente is verworven vanaf de dag van de storting van het geld op de rekening en dit tot de dag van de geldopname. Het basisrentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. De basisrentevoeten uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomstige rentevoeten De basisrente wordt op uw rekening gestort met valuta 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit.
Aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor de uitbetaling van de getrouwheidspremie? De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. De premie loopt vanaf de dag van de storting. De verworven getrouwheidspremie op bedragen van minimaal 500 euro die u van die gereglementeerde spaarrekening overdraagt naar een andere gereglementeerde spaarrekening waarvan u eveneens houder bent bij dezelfde bank, blijft verworven op voorwaarde dat het aantal overdrachten beperkt blijft tot 3 per jaar. De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven, start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing.
Onder welke voorwaarden wordt de getrouwheidspremie betaald? Bij opnames worden de bedragen afgeboekt van de bedragen waarvan de periode voor de opbouw van de premie het minst ver gevorderd is.
Kosten
 • Opening: gratis
 • Sluiting: gratis
 • Jaarlijkse afrekening: voor rekeningen met een saldo onder 25.00 EUR, waarop sinds 10 jaar geen opvraging of deposito is gebeurd en waarvan de houder ten minste 24 jaar oud is en geen andere rekeningen bij Fintro aanhoudt: 2,50 euro per jaar
 • Eventuele verzekering: 4,25 euro per jaar
 • Eventuele postverzendingskosten en andere kosten: portkosten
Zichtrekening gekoppeld aan spaarrekening Inderdaad, de kosten zijn van toepassing en bedragen minimaal 12 € per jaar (1 € per maand).
Online veiligheid Wij hebben het getest; het betreft een zusteruitvoering van het PC Banking-systeem van BNP Paribas Fortis, waar Fintro ook deel van uitmaakt. De ondertekening van uw orders verloopt via een Digipass in combinatie met een smartcard en wachtwoord.
Minimumbedrag Inderdaad, er is geen minimumbedrag vereist.
Maximumbedrag Correct, er is geen maximumbedrag voor deze spaarrekening
Je spaargeld is beschermd De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder de Europese depositobeschermingsregeling ten belope van 100.000 euro per persoon en per bank. BNP Paribas Fortis NV is aangesloten bij het verlpichte wettelijke Belgische depositogarantiestelsel.
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2023) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2023).
De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden
Andere producten

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.