FRNL 

Spaarrekening Rente Spaarrekening

vdk Bank
vdk Bank, een toonaangevende financiële instelling, onderscheidt zich door haar inzet om innovatieve en op maat gemaakte bankoplossingen te bieden, terwijl ze het vertrouwen en de tevredenheid van haar klanten versterkt door middel van uitstekende service.
De rentespaarrekening: biedt een beter rendement op deposito's tot €10.000! - tot €10.000: 0,25% basisrente - 0,70% getrouwheidspremie - van €10.000 tot €25.000: 0,25% basisrente - 0,60% getrouwheidspremie - boven €25.000: 0,25% basisrente - 0,35% getrouwheidspremie.
Indien uw rekening lager is dan 10.000 €
Basisrente 0,25%
Getrouwheidspremie 0,70%
Indien uw storting tussen 10.000 € en 25.000 € ligt
Basisrente 0,25%
Getrouwheidspremie 0,60%
Indien uw storting hoger is dan 25.000 €
Basisrente 0,25%
Getrouwheidspremie 0,35%
Wat je moet weten over de spaarrekening Rente Spaarrekening ?
Naam rekening Rente Spaarrekening de vdk Bank
Type rekening De Rente Spaarrekening is een "gereglementeerde spaarrekening".
Voorwaarden
  • Openen kan op aanvraag in je bankkantoor of via mobile@vdk of online@vdk
  • Jouw geld wordt 100% gebruikt voor sociale en ethische acties
  • Je kunt je rekeningsaldo en transacties inzien via rekeningafschriften, mobile@vdk of online@vdk
  • Je rekening kan geen negatief saldo hebben
Onder welke voorwaarden wordt de basisrente betaald? De basisrente is verworven vanaf de dag van de storting van het geld op de rekening en dit tot de dag van de geldopname. Het basisrentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. De basisrentevoeten uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomstige rentevoeten De basisrente wordt op uw rekening gestort met valuta 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit.
Aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor de uitbetaling van de getrouwheidspremie? De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. De premie loopt vanaf de dag van de storting. De verworven getrouwheidspremie op bedragen van minimaal 500 euro die u van die gereglementeerde spaarrekening overdraagt naar een andere gereglementeerde spaarrekening waarvan u eveneens houder bent bij dezelfde bank, blijft verworven op voorwaarde dat het aantal overdrachten beperkt blijft tot 3 per jaar. De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven, start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing.
Kosten Beheerskosten
  • Opening: gratis
  • Afsluiting: gratis
  • Jaarlijkse afrekening: gratis
  • Eventuele verzekering: niet aangeboden
  • Eventuele postverzendingskosten en andere kosten: portokosten
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2023) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2023).
De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.
Garantie De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder de Europese depositobeschermingsregeling ten belope van 100.000 euro per persoon en per bank. vdk bank nv is aangesloten bij het verlpichte wettelijke Belgische depositogarantiestelsel.
Andere producten

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.