FRNL 

Spaarrekening Maandsparen Max

MeDirect
MeDirect Bank SA is een Belgische bank die spaar- en beleggingsproducten aanbiedt. Je spaargeld bij MeDirect valt tot €100.000 onder het Belgische depositogarantiestelsel. Meer dan 75.000 klanten hebben sinds 2013 hun geld toevertrouwd aan MeDirect.
Een spaarrekening die een hoger rendement oplevert en u in staat stelt om op uw eigen tempo te sparen, tot wel 500 euro per maand, met een maximum totaalbedrag van 50.000 euro aan stortingen. Om elke maand automatisch te sparen, dient u te kiezen voor een doorlopende opdracht van uw hoofdbank naar MeDirect Maandelijkse Maxi Spaarrekening.
 • Automatisch maandelijks sparen
 • Uitsluitend beheerd via internet
 • Profiteer van fiscaal voordeel op uw rente
 • Tot 500 €/maand en in totaal 50.000€
 • Gratis, zonder van bank te veranderen
Basisrente en getrouwheidspremie van de spaarrekening Maandsparen Max ?
Basisrente 0,05%
Getrouwheidspremie 0,25%
Hier ziet u concreet wat de spaarrekening Maandsparen Max na 1 jaar opbrengt
Initiële storting Verkregen interest Totaal
0,00€ 0,00€ 0,00€
Wat je moet weten over de spaarrekening Maandsparen Max ?
Naam rekening Maandsparen Max de MeDirect
Eenvoudige, veilige online accountverbinding via itsme
Type rekening De MeDirect Maandsparen Max is een "gereglementeerde spaarrekening"
Een rekening openen
 1. De MeDirect Maandsparen Max kan op de website van de bank worden geopend
 2. Rekening voorbehouden voor internegebruik
 3. Minimum inlage : 0 euro
 4. Maximum inlage: 500 EUR/maand
 5. Maximale storting: 50.000 EUR
 6. U kan het saldo van uw rekening en de uitgevoerde verrichtingen raadplegen via de beveiligde website
 7. U rekening mag geen negatief saldo hebben
Beheer van accounts Volledig online.
Voorwaarden De basisrente is verworven vanaf de dag van de storting van het geld op de rekening en dit tot de dag van de geldopname. Het basisrentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. De basisrentevoeten uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomstige rentevoeten De basisrente wordt op uw rekening gestort met valuta 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit.
Onder welke voorwaarden wordt de basisrente betaald? Het basisrentebedrag wordt op uw rekening bijgeschreven op de valutadatum van 1 januari of bij sluiting van de rekening.
Aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor de uitbetaling van de getrouwheidspremie? De opgebouwde loyaliteitspremie wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin deze is opgebouwd, namelijk op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober, of bij sluiting van de rekening.
Onder welke voorwaarden wordt de getrouwheidspremie betaald? De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. De premie loopt vanaf de dag van de storting. De verworven getrouwheidspremie op bedragen van minimaal 500 euro die u van die gereglementeerde spaarrekening overdraagt naar een andere gereglementeerde spaarrekening waarvan u eveneens houder bent bij dezelfde bank, blijft verworven op voorwaarde dat het aantal overdrachten beperkt blijft tot 3 per jaar. De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven, start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing.
Kosten Sluiting: gratis
Jaarlijkse afrekening: gratis
Eventuele verzekering: niet van toepassing
Eventuele postverzendingskosten en ander
kosten : portokostenverzekering: geen portokosten mogelijk, uittreksels via beveiligde website.
Minimumbedrag Er is geen minimumbedrag vereist.
Maximumbedrag Maximum maandelijkse storting: 500 EUR/maand.
Maximum storting: 50.000 EUR.
Toegestane spaarrekeningtransactie Dit spaarrekening wordt gevoed via een doorlopende opdracht van uw hoofdbank.
Je spaargeld is beschermd De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder de Europese depositobeschermingsregeling ten belope van 100.000 euro per persoon en per bank. MeDirect Bank NV is aangesloten bij het Belgische depositogarantiestelsel.
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2023) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2023).
De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.
Veiligheid spaarrekening Uw geld is beschermd door het depositogarantiestelsel van de Belgische autoriteiten. Het totaal gedekte bedrag is maximaal 100.000 € per klant.
Andere producten

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.